Luật môi trường

Những điểm mới trong luật bảo vệ môi trường

Quy định thêm những hành vi bị nghiêm cấm như: hành vi vận chuyển chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường (BVMT); thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào không khí; đưa vào nguồn nước hóa chất độc hại, chất thải, vi sinh vật chưa được kiểm định và tác nhân độc hại khác đối với con người và sinh vật;


 

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực 2015

Trên website Envid.com.vn của công ty tư vấn môi trường Envid thường xuyên cập nhật các luật môi trường mới nhất như Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực 2015.


 

Một số điểm mới cần lưu ý của luật bảo vệ môi trường 2015

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2014 số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 23/6/2014 và thay thế Luật BVMT số 52/2005/QH11 ngày 12/12/2005 của Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.


 

Những điểm cần chú ý nhất của nghị định 18/2015/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Trong đó Nghị định quy định, quy hoạch bảo vệ môi trường được lập phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội với kỳ đầu cho giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo 2 cấp độ là quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia và quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.


 

NĐ 18/2015/NĐ-CP quy định đánh giá tác động môi trường

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định việc tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp , các công ty tư vấn môi trường trên toàn quốc và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.


 

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định ĐMC, ĐTM, kế hoạch BVMT

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường gọi ngay 0917330133.


 

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn lập đề án bvmt

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản với các quy định mới đảm bảo tính thực tế cao


 

Tư vấn lập hồ sơ vệ sinh an toàn lao động theo TT-19/2011

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động định kỳ 1 năm/lần.


 

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại

Công ty môi trường Envid tư vấn miễn phí lập hồ sơ về quản lý chất thải nguy hại theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT với thủ tục đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí.